تاریخچه پیش بینی
زمان
انتخاب
نتیجه
مبلغ
مبلغ برگشتی
ضریب
سود/زیان
اطلاعات
{{currectDate(item.datetime)}}

--{{val.fullgame}}

ثبت شد
برد
باخت
فسخ
نیم برد
نیم باخت
انتظار
عدم پذیرش
نامشخص
{{formatPrice(item.betprice)}}
{{formatPrice(item.winprice)}}
{{item.betrate}}
{{item.profit}}
شارژ حساب کاربری

روش پرداخت سریع را انتخاب کنید

قبل از شارژ حساب حتما راهنما و آموزش شارژ حساب را مطالعه کنید.